Zarządzenie w sprawie Statutu Przedszkola

Zarządzenie nr 35/2017


Dyrektora PM nr 4


w sprawie wprowadzenia Statutu.


Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)


§ 1


Wprowadza się Statut przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia


§ 2


Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej przedszkola.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.