REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/ 2020 w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Zatem deklarację trzeba złożyć do 4 lutego 2019 roku. 

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 


11 lutego 2019 r. i będzie trwała do 8 marca 2019 r. do godz. 15.00

 


Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: 


 http://torun.przedszkola.vnabor.pl (dostępna od 11 lutego 2019 r.)Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2019 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia)

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji są zawarte w uchwale Rady Miasta Torunia nr 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, (Dz.U. Woj.Kuj.-Pom. z 2017r. poz.1208)

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 


(Uchwała RMT nr 552/2017):

  •      zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu  przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 64 pkt.  (dokumenty potwierdzające - kopia pierwszej strony zeznania  podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie);

  •     zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 pkt. (dokumenty potwierdzajace - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie);

  •     ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 16 pkt. (dokumenty potwierdzające - dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie,  oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się  o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy);

  •     kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko - 8 pkt. (dokumenty potwierdzające - deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko);

  •     uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka - 4 pkt. (dokumenty potwierdzające - zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie);

  •     zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie - 2 pkt. (oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu).