Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2018


z dnia 26.10.2018 r. Dyrektora


Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Toruniu

 


REGULAMIN


funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Toruniu


 I. Zasady funkcjonowania


1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Toruniu, obszar objęty monitoringiem, reguły rejestracji i zapisu informacji, sposób ich zabezpieczania oraz możliwości udostępniania zgromadzonych danych.


 II. Cele


1. Celem monitoringu jest: 

 

- zwiększenie bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających na terenie przedszkola,

- wyjaśnienie sytuacji konflitkowych,

- ograniczenie dostępu do przedszkola i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 


III. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego


1. Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu posiada monitoring wizyjny wewnętrzny oraz zewnętrzny. 


2. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo. 


3. Rejestrator monitoringu znajduje się w biurze wicedyrektora a podgląd jest możliwy na monitorze i rejestratorze.


4. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:


- zagrażających bezpieczeństwu dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola,

- niszczenia mienia przedszkola,

- niszczenia urządzeń na terenie przyległym do przedszkola,

- przywłaszczenia.


5. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na nośniku informacji. 


6. Pełny obraz monitoringu przechowywany jest na dysku rejestratora do czasu jego "nadpisania" nie dłuzej jednak niz 30 dni.


7. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom, opiekunom dzieci za zgodą dyrektora przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola. 


8. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zoobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.


9. Nagrania mogą być udostępnione policji lub innym służbom na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.


IV. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom


1. Nagrania mogą być udostępnione policji lub innym służbom na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.


2. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału - protokół przekazania.


3. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery - określenie miejsca zdarzenia nagranie z dnia - godzina, dzień miesiąc, rok. 


4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora. 


5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników przedszkola (np. w godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu. 


V. Zabezpieczenie 

 

1. Zabezpieczenie danych z ponotoringu polega na zgraniu na osobny nośnik fizyczny typu płyta CD i umieszczenie go w spacjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Każdorazowo takie zabezpieczenie odbywa się wyłącznie na wniosek pismeny. 


VI. Obsługa


1. Dostęp do monitoringu oraz obrazu z monitoringu ma Administrator Danych Osobowych i osoby przez niego upoważnione.


2. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Toruniu może zlecić firmom zewnętrznym przeprowadzenie serwisu monitoringu wizyjnego, dokonywanie napraw oraz rozbudowę monitoringu.


VII. Przepisy końcowe


1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramami kamery przy wyjściu do budynku i na korytarzu (piętro, parter).


2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola zamieszcza się klauzulę informacyjną dotycząca monitoringu.


3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.