Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

Dnia 22 lutego 2021 r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostały określone w zarządzeniu nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2021 r. (załącznik nr 1 do zarządzenia)

Zarządzenie nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2021r.

Adres strony do naboru: 

www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami ( komplet dokumentów)  w zaklejonych kopertach z dopiskiem  REKRUTACJA  należy przekazać osobie dyżurującej na I piętrze budynku przedszkola  od 22.02.2021 r. do 10.03.2021 w godzinach 6.30- 15.00

WAŻNE!!! Rodzicu potwierdzenie złożonego wniosku prześlemy na adres e-mail wpisany we wniosku.

Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach).

 

 

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2020/2021) do Przedszkola Miejskiego Nr 4 , w przypadku woli korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w kolejnym roku szkolnym (2021/2022) są zobowiązani w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. do 15 lutego 2021 r.) złożyć w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub wysłać skan wypełnionej deklaracji na  pocztę e-mail Przedszkola Miejskiego nr 4


Wzór deklaracji do pobrania:


https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/deklaracja-kontynuacji-ed.-p-lnej-w-pm-20_21.doc_.ocr_.pdf