Misja i wizja przedszkola

Zapewniamy bardzo dobrą opiekę oraz serdeczną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia na starcie szkolnym.

Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. W przedszkolu wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Przedszkole na wszystkich płaszczyznach swojej działalności: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ma przede wszystkim na względzie szeroko rozumiane i pojęte dobro dziecka. Naszym zadaniem jest wychowanie szczęśliwego, mądrego, dobrego i wrażliwego człowieka, który potrafi funkcjonować w społeczeństwie w sposób aktywny i przemyślany.