REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola

na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się

w dniach 4.03.2024 r. – 15.03.2024 r.

 

ZASADY NABORU:

Harmonogram rekrutacji
określa Zarządzenie nr 11 Prezydenta Miasta Torunia

Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem i ściśle przestrzegać terminów:

 • od 4.03. od godziny 12:00 do 15.03.2024 do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu pierwszego wyboru
 • do 4.04.2024 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 9.04.2024 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 9.04.2024 od godziny 12:00  do 16.04.2024 do godziny 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
  U W A G A !!! Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!!!
 • 18.04.2024 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”,
mają zapewnione miejsce w przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025.


Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (każde kryterium 64 punkty):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria określone w Uchwale nr 1268/24 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2024 r.:

 • zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez co najmniej jednego z rodziców – 32 punkty
 • wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w trybie dziennym lub stacjonarnym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów
 • ubieganie się o objęcie wychowaniem przedszkolnym lub kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo dziecka w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 8 punktów
 • uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola – szkoły, przedszkola lub żłobka – 4 punkty
 • objęcie rodziny dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 punkty