REKRUTACJA 2022/2023

 REKRUTACJA 2022/2023

UWAGA RODZICE!!!!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023  DO PM 4

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2022 r. (środa)  rusza rekrutacja uzupełniająca i potrwa do dnia 08 czerwca 2022 r. (środa) do godz. 15.00


TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:


       01.06. 2022 r. - 08.06. 2022 r do godz. 15.00. -                                   rekrutacja uzupełniająca  

      04.07.2022 r. - podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      04.07.2022 - 8.07.2022 - potwierdzenie woli przez rodzica

       11.07.2022 - podanie do publiczen wiadomości list dzieci                 przyjętych i nieprzyjętych


REKRUTACJA 2022/2023

Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem i ściśle przestrzegać terminów:

 • 14.02. – 2.03.2022 do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu pierwszego wyboru
 • do 25.03.2022 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 30.03.2022 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 30.03.2022 od godziny 12:00  do 6.04.2022 do godziny 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

U W A G A !!! Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!

 • 8.04.2022 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, mają zapewnione miejsce w nowym roku szkolnym 2022/2023.


Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (każde kryterium 128 pkt.):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Rada Miasta Torunia podjęła Uchwałę Nr 552/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 64 pkt.
 • zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt.
 • ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 16 pkt.
 • kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko – 8 pkt.
 • uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola, szkoły lub żłobka – 4 pkt.
 • zadeklarowanie przez rodziców chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie – 2 pkt.W dniach od 14.02.2022 do 02.03.2022 (do godz. 15:00) można składać wydrukowane wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych warunków i kryteriów rekrutacji .

WAŻNE!!!!!

Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych. W tym roku będzie możliwość podpisania dokumentów poprzez profil zaufany. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie naboru.

 http://www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Zarządzenie Nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym


ZARZĄDZENIE