Kontakt

DANE:

Przedszkole Miejskie nr 4
ul. Bydgoska 34
87-100 Toruń

Dyrektor Przedszkola: Janetta Jarzębińska - Żeśko

Telefon: 56 622 56 36

Email:  pm4@interia.pl 

Adres strony internetowej: www.pm4torun.pl

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 6:00 – 16:30

IOD: Jakub Rutkowski
telefon: 56 611 89 92
email:  j.rutkowski@tcuw.torun.pl lub rodo1@tcuw.torun.pl

Organ prowadzący:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Delegatura w Toruniu

 

Instrukcja obsługi 

Aby odnaleźć poszukiwane informacje:

 • skorzystaj z odnośników znajdujących się na stronie

Jeśli nie znajdziesz poszukiwanej informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z adresu mailowego lub numeru telefonu podanych wyżej.

Status prawny

 1. Przedszkole Miejskie nr 4  w Toruniu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia (Gmina m. Toruń).
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Akty prawne

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2015 .r poz. 2156 i z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010.) i akty wykonawcze do tej ustawy
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – tekst jednolity  (Dz. U. z 2016 poz. 1379 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z pózn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 885 z pózn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2164 ze zm.)

Organizacja jednostki oświatowej

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu realizuje cele i zadania określone w Ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci zapewniając im możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego oraz programy własne, zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz starsze posiadające odroczenie wydane na podstawie opinii i/lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzieci 6-letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

ORGANY PRZEDSZKOLA


Organami Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu są:

 1. Dyrektor   
  mgr Janetta Jarzębińska - Żeśko
 2. Rada Pedagogiczna

mgr Aleksandra Bober

mgr Katarzyna Brodowska

mgr Joanna Czapla

mgr Ewa Frankowska

mgr Anna Gimel

mgr Janetta Jarzębińska - Żeśko

mgr Paulina Jung

lic Alina Kłodawska

lic Longina Korczyńska

lic Marzena Majewska 

mgr Małgorzata Paul

mgr Sylwia Pietraszyńska

mgr Bogumiła Sosnowska

mgr Karolina Wiwatowska

Katecheta: 
mgr Małgorzata Beszczyńska

Logopeda:

mgr Marzena Głowińska

Pedagog specjalny:

mgr Katarzyna Weręgowska

Psycholog:

mgr Sandra Siemianowska

 1. Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2022/2023 w składzie:

 

1. Przewodnicząca -


2. Z-ca Przewodniczącej -   

3. Sekretarz -  


4. Skarbnik -  

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu jest placówką publiczną, nieferyjną, zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W przedszkolu funkcjonuje 10 oddziałów

Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

Zasady funkcjonowania przedszkola są ujęte w Statucie PM4.