Rada Rodziców

Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność w wyborach przeprowadzonych na zebraniu plenarnym Rady Rodziców w dniu ............... r.

W jej skład weszło 10 członkiń - przedstawicielek rodziców uczennic i uczniów każdego z oddziałów. 


W trybie głosowania, spośród 10 reprezentantów Trójek klasowych wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 w składzie:


1. Przewodnicząca - 


2. Z-ca Przewodniczącej - 


3. Sekretarz - 


4. Skarbnik - 

 


ROK SZKOLNY 2021/2022

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców i Prezydium RR w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 27.06.2022 r.


Rada Rodziców przy Przedszkolu miejskim numer 4 w Toruniu, podsumowując rok swojej działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok szkolny 2021/2022/W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców spotkała się na swoich posiedzeniach 4 razy. W zebraniach oprócz członkiń Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor mgr Halina jankowska i Pani Wicedyrektor mgr Lidia Kłos, którym bardzo dziękujemy za fachową pomoc i wsparcie działań Rady.


Najważniejszymi kompetencjami Rady Rodziców związanymi z funkcjonowaniem przedszkola i jego działalnością statutową są:


- uchwalanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,


- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.


Podczas zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 podjęto następujące kwestie:


1.Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców: 10 zł miesięcznie/dziecko.


2. Wyznaczono wysokość składek na prezenty na Mikołajki (10 zł), Boże Narodzenie (25 zł), Wielkanocnego "Zajączka" (15 zł)


3. Poruszono kwestię zajęć dodatkowych w przedszkolu oraz wyjść poza przedszkole: do parku, do zoo, etc.


4. Zatwierdzono i zaopiniowano pozytywnie Projekt Planu Finansowego na rok 2022 przedstawiony przez panią Dyrektor


5. Zatweirdzono plan wydatków z funduszy Rady Rodziców, w tym:


- zabawki/pomoce edukacyjne do poszczególnych grup


- Dwukrotny występ teatrzyku w przedszkolu


6. Pani Dyrektor przedstawiła Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz z rocznego planu pracy wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2021/2022


7. Stan konta Rady Rodziców na dzień 27.06.2022 r. to 4.924,87 zł


Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców - Katarzyna Dybowska

 


PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2021/2022


Przewodniczący - Katarzyna Dybowska


 
Zastępca - Monika Słomińska - Przytuła


Sekretarz - Karolina Waczyńska


Skarbnik - Anita kwiatkowska - Stochaj

 SKŁAD RADY RODZICÓW


Oddział Misie - Katarzyna Dybowska


Oddział Zajączki - Natalia Szmejter


Oddział Wiewiórki - Karolina Waczyńska


Oddział Jagódki - Anita Kwiatkowska - Stochaj


Oddział Biedronki - Ewa Brakoniecka


Oddział Muchomorki - Anna Suchocka


Oddział Krasnale - Milena Gałązka


Oddział Szkolniacy - Anna Walczyk


Oddział Starszacy - Monika Słomińska - Przytuła


Oddział Zuchy - Beata Kaszuba

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

Celem działania Rady Rodziców jest współpraca z Dyrektorem przedszkola oraz Radą Pedagogiczną w podnoszeniu jakości pracy placówki. W skład Rady Rodziców wchodzi 10 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Zadaniem Rady Rodziców jest:

  • współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
  • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
  • prezentowanie wobec dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej opinii i wniosków rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;

Kompetencje Rady Rodziców zostały określone w:

  • ustawie o systemie oświaty,
  • ustawie – Karta Nauczyciela,
  • rozporządzeniach wydanych na podstawie delegacji ustawowych,
  • statucie szkoły.

Ustawa o systemie oświaty w art. 51 ust. 1 nadała bardzo szerokie uprawnienia radzie rodziców:
„Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.”

Najważniejszymi kompetencjami rady rodziców związanymi z funkcjonowaniem przedszkola i jego działalnością statutową są:

  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.