Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2023/2024

Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność w wyborach przeprowadzonych na zebraniu plenarnym Rady Rodziców w dniu  26.09.2023 r.

W jej skład weszło 9 członkiń - przedstawicielek rodziców uczennic i uczniów każdego z oddziałów. 


W trybie głosowania, spośród 9 reprezentantów Trójek klasowych wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024Prezydium Rady Rodziców


Przewodniczący – Katarzyna Dybowska

Wiceprzewodniczący – Edyta Jeżewska

Skarbnik – Jolanta Szwebs-Buławska

Sekretarz – Sonia GryckiewiczRada Rodziców

 • Oddział Jagódki - Dominika Jankowska

 • Oddział Wiewiórki – Edyta Jeżewska

 • Oddział Misie – Elżbieta Słupecka

 • Oddział Krasnale – Katarzyna Dybowska

 • Oddział Zuchy – Jolanta Szwebs-Buławska

 • Oddział Biedronki – Sonia Gryckiewicz

 • Oddział Starszacy – Emilia Krauze

 • Oddział Szkolniacy - Adrianna Marcinkowska

 • Oddział Muchomorki – Aldona Mackiewicz

 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

Celem działania Rady Rodziców jest współpraca z Dyrektorem przedszkola oraz Radą Pedagogiczną w podnoszeniu jakości pracy placówki. W skład Rady Rodziców wchodzi 10 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Zadaniem Rady Rodziców jest:

 • współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • prezentowanie wobec dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej opinii i wniosków rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;

Kompetencje Rady Rodziców zostały określone w:

 • ustawie o systemie oświaty,
 • ustawie – Karta Nauczyciela,
 • rozporządzeniach wydanych na podstawie delegacji ustawowych,
 • statucie szkoły.

Ustawa o systemie oświaty w art. 51 ust. 1 nadała bardzo szerokie uprawnienia radzie rodziców:
„Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.”

Najważniejszymi kompetencjami rady rodziców związanymi z funkcjonowaniem przedszkola i jego działalnością statutową są:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.