Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 201/2017

 • Przewodniczący: p. Tomasz Gierszewski
 • Zastępca: p. Dorota Grzeszkiewicz
 • Skarbnik: p. Aldona Maćkiewicz
 • Sekretarz: p. Anna Iglińska

SKŁAD RADY RODZICÓW

 • p. Aldona Maćkiewicz
 • p. Beata Kaszuba
 • p. Tomasz Gierszewski
 • p. Agnieszka Majewska
 • p. Agnieszka Wykrzykowska
 • p. Dorota Grzeszkiewicz
 • p. Paulina Kilanowska
 • p. Tomasz Piotrowski
 • p. Elżbieta Słupecka
 • p. Katarzyna Deskiewicz
 • p. Anna Iglińska
 • CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

  Celem działania Rady Rodziców jest współpraca z Dyrektorem przedszkola oraz Radą Pedagogiczną w podnoszeniu jakości pracy placówki. W skład Rady Rodziców wchodzi 12 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

  Zadaniem Rady Rodziców jest:

  • współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
  • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
  • prezentowanie wobec dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej opinii i wniosków rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;

  Kompetencje Rady Rodziców zostały określone w:

  • ustawie o systemie oświaty,
  • ustawie – Karta Nauczyciela,
  • rozporządzeniach wydanych na podstawie delegacji ustawowych,
  • statucie szkoły.

  Ustawa o systemie oświaty w art. 51 ust. 1 nadała bardzo szerokie uprawnienia radzie rodziców:
  „Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.”

  Najważniejszymi kompetencjami rady rodziców związanymi z funkcjonowaniem przedszkola i jego działalnością statutową są:

  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.