Zapytanie ofertowe

2024

ZAPYTANIE OFERTOWE PLAC ZABAW


FORMULARZ OFERTY


oświadczenie 1


oświadczenie 2


oświadczenie 3 
LIPIEC 2023 r.


W sprawie zapytań ofertowych na rok szkolny 2023/2024

proszę o kontakt pod nr tel. 56 622 56 36ZAPYTANIE OFERTOWE zasady ogólne

  11 kwietnia 2022 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 1/2022

 

Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34,  87 – 100 Toruń

zaprasza do składania ofert na przedmiot zamówienia:

Wymiany papy dachu (200 m2) na budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Toruniu

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy remontu dachu polegający na wymianie papy na dachu (200 m2) budynku przedszkola. Wycena powinna obejmować wszelkie koszty zakupu materiałów, montażu i prace porządkowe.


2.Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

-          mają zarejestrowaną działalność gospodarczą

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Wykonawcy, którzy nie spełniają powyższych warunków podlegają wykluczeniu  z postępowania.


3. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W cel u dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

-          formularz ofertowy wg wzoru

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-          pełnomocnictwa dla osoby ustanowionej przez Wykonawcę do reprezentowania  w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

-          oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia


4. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, 87 – 100 Toruń lub przesłać drogą elektroniczną na adres pm4@interia.pl do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

Uwaga: Liczy się data i godzina wpływu oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim
  5. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena podana w ofercie będzie zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. W cenie będą również uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem prac wraz z kosztorysem ofertowym, wszystkie podatki wraz z podatkiem od towarów i usług -  VAT


6. Wybór ofert:

 • Na realizację przedmiotu zamówienia przyjęty zostanie Wykonawca, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę 
 • z wyłonionych w drodze analizy ofert Wykonawcą zostanie zawarta umowa  na wykonanie prac 

  7. Termin wykonania zamówienia:

  maj - sierpień 2022 r.

  8. Postanowienia dodatkowe:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 992 z późn.zm.) niniejszym informuję iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 4 w Toruniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Toruniu znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.pm4torun.pl/o,11,kontakt.html

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Toruniu czynności kontrolnych i audytowych
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

UWAGA!!!

Z powodu braku ofert przedłuża się zapytanie ofertowe do 31.05.2022
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 2/2022

 

Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, 87 – 100 Toruń

zaprasza do składania ofert na przedmiot zamówienia:

Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji   dachu          (decyzja KMP)

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu (400 m2) do niezapalności środkiem ognioochronnym

 Wycena powinna obejmować wszelkie koszty zakupu materiałów, montażu i prace porządkowe.


2.Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

-          mają zarejestrowaną działalność gospodarczą

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Wykonawcy, którzy nie spełniają powyższych warunków podlegają wykluczeniu z postępowania.


3. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W celu dokonania oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

-          formularz ofertowy wg wzoru

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-          pełnomocnictwa dla osoby ustanowionej przez Wykonawcę do reprezentowania  w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

-          oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia


4. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, 87 – 100 Toruń lub przesłać drogą elektroniczną na adres pm4@interia.pl  do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

Uwaga: Liczy się data i godzina wpływu oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim

 1. 5. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena podana w ofercie będzie zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. W cenie będą również uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem prac wraz z kosztorysem ofertowym, wszystkie podatki wraz z podatkiem od towarów i usług -  VAT


6. Wybór ofert:

 • Na realizację przedmiotu zamówienia przyjęty zostanie Wykonawca, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę 
 • z wyłonionych w drodze analizy ofert Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie prac 

  7. Termin wykonania zamówienia

  maj - czerwiec 2022 r.

  8. Postanowienia dodatkowe:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 992 z późn.zm.) niniejszym informuję iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 4 w Toruniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Toruniu znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.pm4torun.pl/o,11,kontakt.html

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania
 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Toruniu czynności kontrolnych i audytowych
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

 

UWAGA!!!

Zapytanie ofertowe przedłuża się do 31.05.2022FORMULARZ OFERTY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

 

NAZWA OFERENTA

 

CENA OFEROWANA NETTO

(BEZ PODATKU VAT)

CYFROWO:

SŁWONIE:

 

% PODATKU VAT

 

CENA BRUTTO

(Z PODATKIEM VAT)

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

UDZIELONE GWARANCJE

 

PODPIS

 

 


GRUDZIEŃ 2021 r.


Zapytanie ofertowe na usługi BHP


Przedszkole Miejskie Nr 4 prosi o złożenie oferty na kompleksowe usługi bhp w roku 2022.

Termin składania ofert - do 23.12.2021 r. (poczta, e - mail)

Osoba do kontaktu - dyrektor, wicedyrektor


LIPIEC 2021 r.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę żywności

Zapytanie ofertowe zasady ogólne


ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ:


PIECZYWO

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

NABIAŁ

DRÓB ŚWIEŻY

MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE

WĘDLINY

MROŻONKI

WARZYWA,OWOCE,KISZONKI

JAJA

ŚRODKI CZYSTOŚCI
INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH :


1. "Malowanie pomieszczeń" ( wpłynęły 4 oferty)

FIRMA 2BID Damian Osipowski, Kwidzyn


2. "Naprawa rynien i rur spustowych" ( wpłynęły 2 oferty)

FIRMA EL-KOP Rafał Gierad, ToruńUZASADNIENIE:

Cena brutto ofertyKWIECIEŃ 2021 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na :

"Malowanie pomieszczeń"


DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ

1.

ZAPYTANIE OFERTOWE

2.

FORMULARZ OFERTY

3.

OŚWIADCZENIE NR 1

4.

OŚWIADCZENIE NR 2

5.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, zaprasza do udziału w zapytaniu

ofertowym na :

" NAPRAWA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH"

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ:

1. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

2.

FORMULARZ OFERTY

3.

OŚWIADCZENIE 1

4.

OŚWIADCZENIE 2

5.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCHMARZEC 2021


 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na 


" Naprawa systemu sygnalizacji pożarowej oraz połączenie budynku przedszkola ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych w Toruniu"


DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ

1.

ZAPYTANIE OFERTOWE

2.


FORMULARZ OFERTOWY Wykonanie połączenia budynku przedszkola ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych w Toruniu. Naprawa uszkodzonego sygnalizatora p.poż.


3.

 


listopad 2020 r.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na "Dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem"


ZAPYTANIE OFERTOWE - LAPTOP


Z powodu braku ofert przedłuża się zapytanie ofertowe do 15.11.2020 r.

 sierpień 2020 r.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH

ZAJĘCIA DODATKOWE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na ” Zakup i dostawę żywności oraz na zakup i dostarczenie srodków czystosci o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu".

ZAPYTANIE OFERTOWE


ZAŁĄCZNIK 1


ZAŁĄCZNIK 2


ZAŁĄCZNIK 3


ZAŁĄCZNIK 4


ZAŁĄCZNIK 5


ZAŁĄCZNIK 6


ZAŁĄCZNIK 7


ZAŁĄCZNIK 8


ZAŁĄCZNIK 9


ZAŁĄCZNIK 10


ZAŁĄCZNIK 11


 
marzec 2020r. 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym: "Wymiana nawierzchni piasku na terenie przedszkola (114 m2) oraz w dwóch piaskownicach.

 


Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe

 

 

sierpień 2019r. 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na " Zakup zestawu multimedialnego".


Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowelipiec 2019 r.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu, ul. Bydgoska 34, zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na ” Zakup i dostawę żywności oraz na zakup i dostarczenie srodków czystosci o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu".