Sprawozdanie Finansowe

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiamy Państwu poniższy link do sprawozdań finansowych placówek oświatowych w Toruniu.


Sprawozdania Finansowe